opc_loader

Wensenlijst

Fundamental manifestation conditions

Fundamentele manifestatie condities

Fundamental manifestation conditions

Make manifesting consciously more fun, faster and easier!

Introduction

This blog presents a number of fundamental conditions that make manifesting consciously more fun, faster and easier. Know that consciously manifesting is nothing more than believing that you already have it or are it, making visible what is already there. Believe first, then see, that is the magic key.

Once you truly believe that, without resistance, without conflicting thoughts and beliefs, then your wish will be made visible in your physical reality. After all, your wish is already there, in another parallel reality, enjoyed by another version of you. The conditions below represents what I have learned from Abraham, Bashar and Neville Goddard.

(Scroll naar onderen voor de Nederlandstalige tekst!)


Acceptance & acknowledgement

 • You are consciousness. You are an extension of source energy. You are energy. You are vibration.
 • You are the operant power. You are the true cause. You are the creator of your reality. You are the author of your life. You are God in your Universe.
 • Acknowledge that what is, is past tense, manifestations from your old state of being! Put 'what is' where it belongs, in the past tense category.
 • It's the realization of the path, not the realization of the final destination. It's the realization of the path that makes such a sweet life.
 • The Universe has the ability to yield to you in ways you are not yet completely ready to accept or understand. Everything is possible.
 • Understand that manifesting consciously represents the art of allowing.
 • Your physical experience is a reflection of your consciousness.
 • Circumstances and conditions don't matter.
 • Your vibrational reality is your true reality.
 • Acknowledge and embrace the necessity and high value of your contrast.
 • Accept that everything is a beneficial thing while it's happening, although you might not yet know how and when.
 • It's already yours. You are already it. It's already done. It's already finished.

Trusting

 • Trust your inner-being, trust your Vortex or Quantum field and trust the process.
 • Don't overdo it. Which requires a conscious trusting that the process works and that your life has put it there and that it's real and it's big and it's becoming and that it's yours, and that it's not going anywhere.
 • Let your gut instinct be what matters more than what you see. Let what you feel matter most just for a little while, and watch what happens. What you see is old news anyway.
 • Trust that your inner-being just guides you around your resistance.
 • Trust that everything is always working out for you.
 • Trust life.

Don't's

 • Don't try to solve problems.
 • Don't argue for your limitations.
 • Don't meditatie or journal to achieve anything, Do it for the pleasure and feeling good of it.
 • Don't dig into the past, don't activate unwanted even more or again.
 • Don't judge the importance of any received thought or impulse.
 • Don't focus on negativity and anything unwanted.
 • Don't take score.

Do's

 • Be in the present moment often, there is only now.
 • Quiet your mind often.
 • Calibrate to your inner-being often, align your perspectives, opinions about yourself, others and situation with those of your soul.
 • Take the Law of Attraction seriously, very seriously. Study it.
 • Tell a different story, the desired story.
 • Write down your other story daily with pen and paper, including all the positive aspects that are already there.
 • Get out ahead of it, imagine how each segment of your day will ideally go (segment intending).
 • Practice the art of satisfaction.
 • Focus on all positive aspects, on everything that goes well.
 • Make feeling GOOD your daily dominant intention.
 • Choose in every moment for the better feeling thought.
 • Follow your highest excitement.
 • Respond to the world from your desired state of being.
 • Fall asleep with thoughts that make you smile ear to ear.
 • Make peace with What Is, everything and everyone.
 • Feel satisfaction for where you are.
 • Celebrate your journey.
 • Have lot's of fun, celebrate life now, chill. Make that your point of attraction.
 • Feel appreciation for what is and eagerness for what's coming.
 • Relax and enjoy the the wondrous way in which your desired manifestations are going to unfold.

Replacing hurting beliefs

Replace that belief that hurt you with other beliefs that don't hurt you. Focus on what goes well in relationship to the subject. Those beliefs are also factual and true and they don't hurt when you focus upon them.

Dealing with negative emotions

Anytime you feel negative emotion, stop and say "something is important here otherwise I would not be feeling this negative emotion. What is it that I want?" And then simply turn your attention to what you do want. In the moment you turn your attention to what you want, the negative attraction will stop. In the moment the negative attraction stops the positive attraction will begin. And -in the moment- your feeling will change from not feeling good to feeling good.


Fundamentale manifestatievoorwaarden

Maak bewust manifesteren leuker, sneller en makkelijker!

Introductie

Dit artikel presenteert een aantal fundamentele voorwaarden die bewust manifesteren leuker, sneller en makkelijker maken. Weet dat bewust manifesteren niets anders is dan geloven dat je het al hebt of bent, zichtbaar maken van wat er al is. Eerst geloven, dan zien, dat is de magische sleutel.

Als je dat eenmaal echt gelooft, zonder of met slechts minimale weerstand, zonder tegenstrijdige gedachten en overtuigingen, dan wordt je wens zichtbaar in je fysieke realiteit. Je wens is er immers al, in een andere parallelle realiteit, waar een andere versie van jou ervan geniet. De onderstaande fundamentele voorwaarden geven weer wat ik heb geleerd van met name Abraham, Bashar, Seth en Neville Goddard.


Acceptatie & erkenning

 • Jij bent bewustzijn. Jij bent een verlengstuk van de bronenergie. Jij bent energie. Jij bent vibratie.
 • Jij bent de operante kracht. Jij bent de ware oorzaak. Jij bent de schepper van jouw werkelijkheid. Jij bent de auteur van jouw leven. Jij bent God in jouw Universum.
 • Erken dat wat is, eigenlijk al verleden tijd is, manifestaties van je oude staat van zijn! Zet ‘wat is’ waar het hoort, in de categorie verleden tijd.
 • Het gaat om de realisatie van het pad, niet de realisatie van de eindbestemming. Het is de realisatie van het pad dat zo’n zoet leven maakt.
 • Het Universum heeft het vermogen om jouw te voorzien op manieren waarvoor je nog niet helemaal klaar bent deze te accepteren of te begrijpen. Alles is mogelijk.
 • Begrijp dat bewust manifesteren de kunst van het toestaan ​​vertegenwoordigt.
 • Je fysieke ervaring is een weerspiegeling, een projectie van je bewustzijn.
 • Omstandigheden en condities doen er niet toe.
 • Je vibrationele realiteit is je ware realiteit.
 • Erken en omarm de noodzaak en de hoge waarde van je contrast.
 • Accepteer dat alles dat gebeurt altijd in jouw voordeel werkt, ook al weet je nog niet hoe en wanneer.
 • Het is al van jou. Jij bent het al. Het is al gebeurd. Het is al klaar.

Vertrouwen

 • Vertrouw op je innerlijk wezen, vertrouw op je Vortex- of Quantumveld en vertrouw op het proces.
 • Overdrijf het niet. Dat vereist een bewust vertrouwen in dat het proces werkt en dat je leven het daar heeft geplaatst en dat het echt is en groot is en in wording is en dat het van jou is, en dat het nergens heen gaat.
 • Laat je onderbuikgevoel belangrijker zijn dan wat je ziet. Laat wat je voelt het belangrijkst zijn voor een tijdje, en kijk wat er gebeurt. Wat je ziet is sowieso al oud nieuws.
 • Vertrouw erop dat je innerlijke wezen je gewoon om je weerstand heen leidt.
 • Weet dat alles altijd goed voor je uitpakt.
 • Vertrouw volledig op het leven.

Niet doen!

 • Probeer geen problemen op te lossen.
 • Ga niet in op je beperkingen.
 • Mediteer of schrijf niet om iets te bereiken, doe het voor het plezier en je goed voelen.
 • Graaf niet in het verleden, activeer het ongewenste niet nog meer of opnieuw.
 • Oordeel niet over het belang van een ontvangen gedachte of impuls.
 • Focus niet op negativiteit en ongewenste zaken.
 • Kijk niet steeds om het hoekje of je wens al is gerealiseerd.

Wel doen!

 • Wees vaak in het huidige moment, er is immers alleen nu.
 • Zet je gedachten regelmatig stil, pas dan kan je ‘downloads ontvangen.
 • Kalibreer vaak naar je innerlijke wezen, heb zo vaak mogelijk dezelfde mening over jezelf, anderen en situaties als je ziel.
 • Bestudeer de Wet van Aantrekking serieus, heel serieus.
 • Vertel een ander verhaal, het gewenste verhaal.
 • Schrijf dagelijks met pen en papier je andere verhaal op, inclusief alle positieve aspecten die er nu al zijn.
 • Noteer dagelijks waarvoor je dankbaar bent, klein en groot.
 • Loop op de dagelijkse zaken vooruit, imagineer hoe ieder segment van je dag idealiter zal verlopen (segment intending).
 • Oefen de kunst van tevredenheid.
 • Focus op alle positieve aspecten van je lichaam, je bedrijf et cetera, focus op alles wat goed gaat.
 • Maak jezelf GOED voelen je dagelijkse dominante intentie.
 • Kies in elk moment voor de best voelende gedachte.
 • Doe steeds datgene waarvan je het meest blij wordt.
 • Reageer op de wereld vanuit je gewenste staat van zijn.
 • Val in slaap met gedachten die je van oor tot oor doen glimlachen.
 • Sluit vrede met Wat Is, alles en iedereen.
 • Voel voldoening voor waar je bent.
 • Vier je reis.
 • Heb zoveel mogelijk plezier, vier het leven nu. Maak dat je aantrekkingspunt.
 • Voel waardering voor wat is en gretigheid voor wat komen gaat.
 • Ontspan en geniet van de wonderlijke wijze waarop je gewenste manifestaties zich gaan ontvouwen.

Kwetsende overtuigingen vervangen

Vervang die overtuiging die je pijn doet andere overtuigingen die je geen pijn doen. Focus op wat goed gaat in relatie tot het onderwerp. Die overtuigingen zijn ook feitelijk en waar en ze doen geen pijn als je je erop concentreert.

Omgaan met negatieve emoties

Telkens wanneer je een negatieve emotie voelt, stop dan en zeg “hier is iets belangrijks, anders zou ik deze negatieve emotie niet voelen. Wat is het dat ik wil?” En richt dan gewoon je aandacht op wat je wel wilt. Op het moment dat je je aandacht richt op wat je wilt, stopt de negatieve aantrekkingskracht. Op het moment dat de negatieve aantrekkingskracht stopt, begint de positieve aantrekkingskracht. En -op dat moment- zal je gevoel veranderen van je niet goed voelen in je wel goed voelen.

Terug