opc_loader

Wensenlijst

Genees je lichaam met cellulaire communicatie

Genees je lichaam met cellulaire communicatie

Genees je lichaam met cellulaire communicatie

Geef je lichaamscellen eindelijk de instructies waar ze op wachten! 

Je lichaamscellen zijn je gehele leven voor je aan het werk. Om dat te kunnen blijven doen vernieuwen je cellen zich regelmatig, alle lichaamscellen doen dat, zonder uitzondering.

Tussen ons en onze cellen staat echter een enorme muur. We kennen elkaar niet. Niet echt. Dat komt doordat er geen duidelijke communicatie is tussen jou en je cellen. Daardoor opereren onze cellen op standje gemiddeld, op zijn best.

Een stapje terug, er is iets dat 'innate body' of 'smart body' wordt genoemd. Het is de intelligentie die er onder andere voor zorgt dat organen blijven functioneren bij doorgesneden zenuwbanen in de ruggenwervelkolom. De hersenen kunnen dan immers geen signalen meer sturen naar de organen, en toch bijven ze braaf functioneren. Artsen weten dit, maar kunnen het niet verklaren.

De mens blijkt in staat te zijn om instructies te geven aan de gehele cellulaire structuur, via innate body, zo leert Kryon ons. En hoe verder wij onszelf ontwikkelen, hoe gemakkelijker, automatischer dat verloopt. Homeopaten weten dit al heel lang, hun middelen doen chemisch gezien helemaal niets, het zijn instructiesets voor onze lichmaamscellen.

Al je instructies worden opgeslagen. Zodra er celvernieuwing middels celdeling plaats gaat vinden, wordt er vlak voor de daadwerkelijke celdeling een vraag gesteld: 'zelfde' of 'verandering'? Zonder instructies veranderd er niets. Met duidelijke instructies zal de vernieuwde cel voortaan anders functioneren, indachtig de instructies.

Volgens Kryon zijn onze cellen altijd aan het luisteren (Cells Are Listening), maar ze horen slechts wat gemompel, volstrekt onverstaanbaar. Zodra we echter voor het eerst met onze cellen gaan communiceren, zullen ze dat onmiddellijk laten weten, juichend, met triljoenen tegelijk. De rillingen zullen door je hele lijf voelbaar zijn (ik heb dat  onlangs mogen ervaren!).

Iedere communicatie tussen jou en je cellen is persoonlijk. Middels onderstaande algemene voorbeelden van Kryon kan je een beeld gaan vormen van de communicatie en de instructies die voor jou relevant zijn, hoe dat te verwoorden. Pluk eruit wat je kan gebruiken, voeg toe waar nodig. 

There is an entourage called you that has been waiting so long for you to talk to it.
- Kryon -


Instructies (engelstalig)

Beluister beslist eerst onderstaande 2 transmissies van Kryon, voordat je hiermee aan de slag gaat. Het kan wellicht enig geduld van je vragen, maar beluister echt beide sessies volledig. 
Kryon Helps You Have The Important Cellular Communication Breakthrough You've Been Waiting For
How To Heal Your Body With Cellular Communication
Speaking to your cells (innate, smart body) Guided Meditation - Kryon inspired

Imagine for a moment you sit alone, and perhaps it's out loud and you're going to make first contact. It doesn't matter how old you are, how young you are, and you're realizing you really are in love with the divine part of you. Perhaps you can even visualize the face of god, whatever that means to you, that you can see your eternalness in every cell of your body.

And you realize there's a cellular structure that is waiting to hear from you. CAL. Cells Are Listening. And so you begin and you realize you've got their number. You can feel it and even before you can open your mouth the chills start to begin because they picked up the telephone. And now they're really listening. 

And now you start talking! And the first thing you might say: We know each other and I love you. I'm sorry it took so long for me to figure it out. I want you to go into the processes that you know about that I don't. I want you to come together in a benevolence that would create health and allow a long lasting human being. I want you to talk to me in whatever ways you can that I can recognize, I want to hold your hand and you hold mine for the rest of my life. 

If there's any inner inappropriateness and imbalance chemically in my body I want it to go away through time and appropriate action, have it wash away with the waste. I realize I have habits that are killing me and I want them to change. Dear cellular structure I want my metabolism to echo my magnificence. Help me to be the right size for the greatest health. Change what is needed, pull on the Akash if you need to. In remembrance of who I used to be, change my diet preferences if I need to. Let the body crave what it needs and not what I want it to need.  And I am instructing you to slow down aging, count every other day. 

Bring it to a place of balanced divinity, cellular peace and a confluence of health and I promise, I will talk to you every day, because I love you.

And then don't hang up the phone. And then don't hang up the phone. (keep talking every single day to establish a deep loving relationship, understanding that you are changing every single day as well). 

It's easy, but you gotta fall in love.


Instructies (nederlandstalig)

Beluister beslist eerst onderstaande 2 transmissies van Kryon, voordat je hiermee aan de slag gaat. Het kan wellicht enig geduld van je vragen, maar beluister echt beide sessies volledig. 
Kryon Helps You Have The Important Cellular Communication Breakthrough You've Been Waiting For
How To Heal Your Body With Cellular Communication
Speaking to your cells (innate, smart body) Guided Meditation - Kryon inspired

Stel je voor dat je even alleen zit, en misschien is het hardop en ga je het eerste contact maken. Het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe jong je bent, en je realiseert je dat je echt verliefd bent op het goddelijke deel van jou. Misschien kun je zelfs het gezicht van god visualiseren, wat dat ook voor jou betekent, dat je je eeuwigheid in elke cel van je lichaam kunt zien.

En je realiseert je dat er een cellulaire structuur is die wacht om van je te horen. CL. Cellen Luisteren. En dus begin je en realiseer je je dat je hun nummer hebt. Je kunt het voelen en zelfs voordat je je mond kunt openen, beginnen de rillingen omdat ze de telefoon opnemen. En nu luisteren ze echt.

En nu begin je te praten! En het eerste wat je zou kunnen zeggen: we kennen elkaar en ik hou van je. Het spijt me dat het zo lang duurde voordat ik erachter kwam. Ik wil dat je ingaat op de processen waarvan je weet dat ik ze niet ken. Ik wil dat jullie samenkomen in een welwillendheid die gezondheid zou creëren en een langdurig levend mens mogelijk zou maken. Ik wil dat je met me praat op alle manieren die ik kan herkennen, ik wil je hand vasthouden en jij de mijne voor de rest van mijn leven.

Als er enige innerlijke ongepastheid en chemische onbalans in mijn lichaam is, wil ik dat het weggaat door de tijd en gepaste actie, laat het wegspoelen met het afval. Ik realiseer me dat ik gewoonten heb die me kapot maken en ik wil dat ze veranderen. Beste cellulaire structuur, ik wil dat mijn metabolisme mijn grootsheid weergalmt. Help me om de juiste maat te hebben voor de beste gezondheid. Verander wat nodig is, trek aan de Akasha als dat nodig is. Ter herinnering aan wie ik vroeger was, verander mijn dieetvoorkeuren als dat nodig is. Laat het lichaam hunkeren naar wat het nodig heeft en niet wat ik wil dat het nodig heeft. En ik instrueer je om het ouder worden te vertragen, tel om de andere dag. 

Breng het naar een plaats van evenwichtige goddelijkheid, cellulaire vrede en een samenvloeiing van gezondheid en ik beloof dat ik elke dag met je zal praten, omdat ik van je hou.

En dan niet de telefoon ophangen. En dan niet de telefoon ophangen. (blijf elke dag praten om een diepe liefdevolle relatie op te bouwen, en begrijp dat jij ook elke dag verandert).

Het is makkelijk, maar je moet verliefd worden. 


Rob M.M. Greuter
Actualisatie: 1 april 2022
 

Terug