opc_loader

Wensenlijst

33 seconden meditatie techniek

33 seconden meditatie techniek

33 seconden meditatie techniek

Deze meditatietechniek is heel apart, heel duidelijk en heel impactvol!

De 33 seconden meditatietechniek is een Lazarus meditatietechniek. De theorie is dat er drie synapsesprongen in de hersenen gemaakt moeten worden om energie naar het volgende niveau op het causale vlak te verplaatsen. Dit gebeurt in precies 33 seconden.

Je kunt een icoon maken van een gewenste scène, betrouwbare bron van inkomsten, perfecte relatie, perfecte gezondheid, noem maar op, en dan dat beeld precies 33 seconden vasthouden terwijl je in je hart (ruimte) valt en je van daar uit energie erin ademt. Geef alles, gebruik al je zintuigen en laat na 33 seconden meteen los.

Voorbreiding

  • Zoek en houd een afbeelding, tekening of object beschikbaar dat vertegenwoordigt hoe je eruit wil zien, wie je wil zijn of wat je wil hebben.
  • Zorg voor een timer.

De meditatie

De meditatie is erop gericht om een enkele scène te visualiseren van hetgeen je wil, zoals een stilstaand beeld. Voel dat het echt is, zie dat het is bereikt, zie dat het van jou is, zie dat jij het bent. Maar je visualiseert het SLECHTS 33 seconden elke keer dat je deze meditatie doet.

Wanneer je 33 seconden beginnen, geef het dan al je energie, al je verlangen, al je vreugde en gelukzaligheid die het beeld voor je oproept. En je ervaart het alsof jij het bent, kijkend door je ogen. Wanneer de 33 seconden voorbij zijn, vervang het beeld onmiddellijk door zwart, Vervaag het niet, spring in je hoofd direct naar zwart.

De sleutels zijn:

  • Intensiteit van energie, verlangen en vreugde.
  • Exact 33 seconden, geen seconde meer of minder.
  • Spring direct naar zwart.

Doe het zo vaak als gewenst. Veel plezier ermee!

Youtube 33 seconden timer


Bashar on the 33 seconds meditation technique

Q) Wat is de 33 seconden techniek?
B) Dat is beschikbaar voor je via de bronnen van wat jullie noemen ? informatie van een ander bewustzijn dat jullie Lazarus noemen. Het is heel apart, heel duidelijk en heel impactvol!
- Bashar - (You Are Spirit, 1986)

33 seconden is alles wat je brein nodig heeft om zichzelf volledig opnieuw te bedraden in een bepaalde realiteitsstaat. Zodat alle synaptische knooppunten een samenhangende nieuwe structuur vormen. Herken en onthoud dat elke gedachte die je hebt, je hersenen fysiek opnieuw bedraden.
- Bashar - (Why The Universe Exists, 1986)


English language


33 seconds meditation technique

This meditation technique is very distinct, very clear and very impactful!

The 33 second meditation technique is a Lazarus meditation technique. The theory is that three synapse jumps need to incur in the brain to move energy to the next level on the causal plane. This occurs in 33 seconds, exactly.

You can create an icon of a desired scene, dependable source of income, perfect relationship, perfect health, you name it, and then hold that image for exactly 33 seconds while dropping into your heart (space) and breathe your energy into it. Give it your all, use all your senses to intend and after 33 seconds, immediately let go.

Preparation

  • Find and have available a picture, drawing or an object that represents how you wish to look, who you want to be, or what you wish to have.
  • Have a timer available.

The meditation

The meditation is to visualize a single scene of what you want, like a freeze frame. Feel it being real, see it having been accomplished, see it being yours, see it being you. But you visualize it for ONLY 33 seconds each time you do the technique.

When your 33 seconds begin, give it all your energy, all your desire, all your joy and bliss  that the image engenders for you. And you experience it as though it is you, seeing through your eyes. When the 33 seconds are up, cut to black. Don't fade it out, jump cut to black in your mind.

The keys are:

  • Intensity of energy, desire and joy
  • 33 seconds only
  • Cut to black

Do it as often as desired. Have fun with it!

Youtube 33 seconds timer


Bashar on the 33 seconds meditation technique

Q) What is the 33 seconds technique?
B) That is available to you through the sources of what you call ? information from another consciousness you call Lazarus. It is very distinct, it is very clear, it is very impactful.
- Bashar - (You Are Spirit, 1986)

33 seconds is all it will take for your entire brain to rewire itself completely into any given reality state. For all the synaptic junctions to form into a cohesive new structure. Do recognize and do remember that every thought you have does physically rewire your brain.
- Bashar - (Why The Universe Exists, 1986)


Geactualiseerd: 7 mei 2022


Terug