opc_loader

Wensenlijst

Effectief visualiseren

Effectief visualiseren

Effectief visualiseren

Op de meest krachtige en effectieve manier visualiseren!

De definitie van manifestatie is niet iets naar je toe brengen dat je niet hebt. Het maakt zichtbaar wat er al is door op de frequentie ervan af te stemmen. Je hebt alles al wat je nodig hebt, je weet het alleen nog niet omdat je het niet kunt zien omdat je er nog niet de golflengte van bent.

Het is belangrijk om te begrijpen dat dat een heel belangrijk onderscheid is in het idee en de definitie van manifestatie.

Veel mensen op jullie planeet gebruiken dit concept van visualisatie om dingen te manifesteren en dat is allemaal goed en wel als toestemmingsbewijs. Maar velen van jullie gebruiken visualisatie niet op de meest krachtige manier die je kan toepassen.

Als je een visualisatie hebt van wat je gelooft dat het de ideale realiteit is, dat allemaal goed en wel, maar die visualisatie, dat beeld van jezelf zien in die ideale realiteit, moet jezelf zien zijn nadat die realiteit zich heeft gemanifesteerd, omdat je weet dat als er al iets is gebeurd, dat een heel andere energie is dan wachten tot het gebeurt, nietwaar?

Dus heb de energie die al is gebeurd, je leeft het al, het is er al en voel en zie jezelf al leven in die visualisatie en voel hoe opwindend dat voor je is! Zodra je het hoogtepunt van opwinding bereikt door die visualisatie volkomen, totaal, absoluut te zien, laat je het beeld vallen.

Sta er niet op dat het er ongeveer zo uitziet als op de foto. Het enige doel van het beeld dat je fysieke mind creëerde, was om je in een staat van opwinding te brengen die gelijk is aan wat de manifestatie dan ook moet zijn.

Nu lijkt het soms toevallig erg op de foto die je had, maar vaker wel dan niet zal het er niet zo uitzien. In feite zal het er vele malen beter uitzien dan je je had voorgesteld.

Dus als je begrijpt dat die visualisatie slechts een symbool is van de realiteit, een symbool van de manifestatie en je laat de energie gewoon staan ​​en laat het beeld vallen, dan kan de hogere mind daadwerkelijk die plek innemen die je zojuist hebt gecreëerd, dat vacuüm dat je zojuist hebt gecreëerd en vul het met de afbeelding, met de realiteit, met de ervaring die in feite representatief is voor de staat van opwinding die de afbeelding je heeft helpen genereren. Zo gebruik je visualisatie.
-Bashar-


Effective visualization

Using visualization in the most effective and powerful way!

The definition of manifestation is not bringing something to you you don't have. It's making visible what's already here by matching its frequency. You already have everything you need, you just don't know it yet because you can't see it because you're not the wavelength of it yet.

It's important to understand that that's a very important distinction in the idea and the definition of manifestation.

Many people on your planet use this concept of visualization to manifest things and that's all well and good as a permission slip. But many of you are not using visualisation in the most powerful way you could be.

If you have a visualisation of what you believe is the ideal reality, that's all well and good, but that visualization, that picture of seeing yourself in that ideal reality, needs to be seeing yourself after the fact of that reality happening, because your know that once something has already happened, that's a very different energy than waiting for it to happen, isn't it?

So have the energy that's already happened, you're already living it, it's already there and feel and see yourself in that visualization already living that and feel how exciting that is to you. As soon as you reach the peak of excitement in seeing that visualization utterly, totally, absolutely, drop the picture.

Don't insist on it looking anything like the picture. The only purpose for the picture that your physical mind created was to get you into the state of excitement that is equivalent to whatever the manifestation actually needs to be.

Now, sometimes it might coincidentally look very similar to the picture you had, but more often than not it will look nothing like it. In fact it will actually look many times better than tou imagined.

So if you understand that that visualization is just a symbol of the reality, a symbol of the manifestation and you just let the energy stand and drop the picture then the higher mind can actually take that spot that you just created, that vacuum you just created and fill it with the picture, with the reality, with the experience that actually is representative of the state of excitement that the picture helped you generate. That's how you use visualization.
- Bashar -

Terug